Här är Säker Sol!

Säker Sol är ett samarbete med bland andra försäkringsbranschen som hittar brister på fyra av fem solcellsinstallationer. Foto: Installatörsföretagen

Installatörsföretagen deltar på branschmässan Elmia Solar den 13 - 15 februari med monter och en halvdag som fokuserar på solenergi, solteknik, hållbarhet och de hjälpmedel som Installatörsföretagen erbjuder.

Text: Susanne Ringheim Kilje

 

b
Cecilia Axelsson är expert på installationsteknik inom elsäkerhet hos Installatörsföretagen som deltar på Elmia Solar i februari 2024 för att berätta bland annat om hur en säker resolcellsinstallation ska gå till. Foto: Installatörsföretagen

Det nya helhetskonceptet ”Säker Sol” är en del av det stöd som Installatörsföretagen kan erbjuda elinstallationsföretag, konsumenter, beställare och försäkringsbolag. Bakgrunden till att konceptet togs fram är att det förekommer alltför många brister vid solcellsinstallationer, säger Cecilia Axelsson, Installatörsföretagens expert på installationsteknik inom elsäkerhet.

- Solceller är ett relativt nytt teknikområde. Vi är Sveriges största bransch- och arbetsgivarorganisation för elinstallationsföretag som utför solcellsinstallationer och vi är skyldiga våra medlemmar att ta fram verktyg och medel som underlättar för dem.  

Säker Sol är ett samarbete med bland andra försäkringsbranschen. Signalerna från Länsförsäkringar är att bolaget hittar brister på fyra av fem solcellsinstallationer, säger Cecilia Axelsson och förklarar:

- Den stora faran ligger i den okunskap som råder i branschen. Ställningsbyggen är många gånger en påtaglig kostnad vid en solcellsinstallation på tak och här ser vi brister, trots lagkravet på ställningar. Det händer att företaget skippar gemensamt fallskydd och det slarvas även med tätningar i samband med takgenomföringar, dokumentation och så vidare.

Oseriösa aktörer

Installationer för offentliga eller näringsdrivande beställare är mer reglerade när det gäller kravställning än installationer åt konsumentsidan.

- Vi behöver därför upplysa konsumenter om deras ansvar och även ställa krav på entreprenören. Skriftliga avtal är alltid att föredra och i Säker Sol ingår en avtalsmall, säger Cecilia och tillägger att det tyvärr finns en del oseriösa installatörer i branschen.

- Allt för många brister i sin kompetens. Ett exempel är misstaget att tro att det bara är inkoppling av växelriktaren som är ett elinstallationsarbete. Även montage av solceller betraktas som ett elinstallationsarbete.

Elsäkerhetsområdet är strängt reglerat, vilket innebär att företag som inte är registrerade hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen produktionsanläggningar bryter mot lagen om de utför solcellsinstallationer. En solcellsanläggning är en farlig anläggning. DC-Kablaget måste dras så att det inte ligger direkt mot taket eller mot skarpa kanter. Mellan varje solcellspanel sitter kontakter. Rycker man isär en koppling när anläggningen är i drift startar en ljusbåge som är flera tusen grader varm och om kontaktdonen inte har satts ihop korrekt uppstår små ljusbågar.

- Därför är kompetensen, riskbedömningen och egenkontrollen så viktig, påpekar Cecilia.

- Den utvecklade värmen kan ge brännskador på person och brandskador på egendom. Om det dessutom används olika fabrikat på kontaktdonen – vilket inte är tillåtet – uppstår risker. Kontaktdonet kan smälta och börja brinna över tid, fortsätter hon.

Flera grupper att nå

- Vi måste få alla att ställa högre krav, såväl konsumenter som stora beställare, försäkringsbolag och energi- och miljörådgivare på kommunerna. Därför vänder sig Säker Sol även mot dessa grupper och tar ett grepp om hela processen, säger hon.

I helheten ingår sådant som lönsamhet, kollektivavtal, kontakt med Räddningstjänsten och en mängd andra aspekter.

Arbetet med Säker Sol har pågått i ett och ett halvt år och är nu delvis klart. Tre digitala seminarier för installatörsföretag har hunnit hållas, med ämnena entreprenadjuridik, arbetsmiljö och teknisk installation. Under våren kommer Installatörsföretagen att anordna utbildningar riktade mot kravställare och i samband med Elmia Solar lanseras webbplatsen sakersol.se.

- En del av implementeringen av de nya branschreglerna innebär utbildning för att höja kompetensnivån samt säkra kvalitén på utfört och kontrollerat arbete. Det ska vara lönsamt att göra rätt, säger hon.

Två kompetenser flätas ihop

En van takentreprenör vet antagligen allt om fallskydd, infästningar och så vidare men känner sällan till någonting om elinstallationer. Det omvända gäller för elektriker. Vid en solcellsinstallation på ett tak kombineras dessa två kunskapsområden och bristerna som uppstår sker ofta i detta gränsland, säger Cecilia:

- Alla som utför elinstallationsarbeten måste ha rätt kompetens och ingå i det egenkontrollprogram som elinstallationsföretaget har. En takentreprenör kan faktiskt utföra vissa elinstallationsarbeten efter att ha fått rätt utbildning i egenkontrollprogrammet och begränsade elinstallationsarbeten. En av rekommendationerna i Säker Sol är därför att samarbeta med en entreprenör som är van att vara på tak.

Belyser solenergi i stort

På solteknikmässan kommer solenergi att belysas ur ett brett perspektiv. Med sig har Installatörsföretagen en expertpanel bestående av representanter från bransch- och arbetsgivarorganisationen, tillverkare, försäkringsbolag och myndigheter som elsäkerhetsverket och arbetsmiljöverket.  

- Det brukar vara tryck på solteknikdagarna och en del av konceptet är att besökarna får ställa sina frågor. Vi går inte in i detalj på Säker Sol om det inte kommer frågor om detta, men vi kommer att nämna de hjälpmedel vi har, säger hon.

Det allra viktigaste ämnet att prata om på området solteknik, i alla sammanhang, är säkerheten, anser Cecilia. Men även den gröna omställningen är en stor och viktig fråga.

- Vi behöver solenergi för att uppnå klimatmålen för ett fossilfritt Sverige. Här kommer kompetensförsörjningen in – hur ska vi kunna bemanna och svara upp mot efterfrågan? Att få hela samhället att bidra till klimatmålen på olika energieffektiviseringssätt är en utmaning som berör oss alla.  

 

Fakta
Säker Sol är Installatörsföretagens nya branschregler som tar ett helhetsgrepp om entreprenadjuridik, arbetsmiljö, installationsteknik, kompetensutveckling, elsäkerhet, snö- och vindlastberäkningar, tätskikt, dokumentation och andra områden där det kan gå fel vid installation av solceller. Målet är att höja kompetensnivån i branschen och att säkra kvalitén på utfört och kontrollerat arbete.