Soltech omarbetar avyttringsplaner för solparksprojekt

Öringe Solpark. Foto: Soltech Energy

Soltech Energy Solutions, ett dotterbolag till Soltech Energy, har beslutat att behålla och utveckla den solparksportfölj man tidigare planerade att avyttra. Anledningen till detta beslut är att solparksprojekten nu innehar en potential på över 2 000 MWp, vilket är dubbelt så mycket som i juli 2023 när avyttringsambitionen först meddelades. Eftersom en betydande värdepotential ligger i den fortsatta utvecklingen av projekten, särskilt de i tidig fas, bedöms inte tidpunkten för en hel avyttring vara optimal. Istället kommer löpande avyttringar av enskilda projekt i senare faser, till olika investerare, förväntas ge högre avkastning över tid.

Under de senaste tre åren har Soltech Energy Solutions etablerat sig inom solparksprojekt med fokus på utveckling, byggnation och drift, särskilt de som inkluderar batterier. Projekten, belägna främst inom elnätsområde SE4, inkluderar byggrättigheter och markavtal. Soltechs huvudfokus ligger på projektutveckling och byggnation snarare än att äga driftsatta parker, förutom Soltechs egna batteripark i Falkenklev och solparken i Öringe.

Den initiala planen från juli 2023, att hitta en investerare för majoriteten av solparksportföljen, har omprövats på grund av den kraftiga tillväxten och den betydande värdepotentialen i projekten. Istället kommer man att avyttra enskilda projekt eller mindre kluster i takt med att de når mognadsgrad, samtidigt som man behåller och utvecklar de tidiga projekten för att maximera framtida värdepotential.

– Soltech Energy Solutions har snabbt byggt upp ett affärsområde för solparker som har ett stort finansiellt värde för koncernen och som vi nu ser fram mot att över tid vidareutveckla tillsammans med flera investerare med olika fokus avseende mognadsgrad och storlek på solparksprojekt. Vår målsättning är att detta ska accelerera den gröna energiomställningen samt Soltechs tillväxt och lönsamhet på såväl kort som lång sikt, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.