2021 var sannolikt första året som mer än 1 TWh solel producerades i Sverige

Bild: Wikimedia

2021 blev en milstolpe för solenergi i Sverige.

I nyheten Elåret 2021. Från rekordlågt till rekordhögt elpris anger Energiföretagen att "Solkraften uppskattas år 2021 till 1,5 TWh, en ökning med 38 procent jämfört med år 2020 då den gav 1,1 TWh.".

Tror dock att Energiföretagen överskattar solelproduktionen. Enligt Energimyndighetens officiella statistik var 1 090 MW nätanslutna solcellsanläggningar installerade vid slutet av 2020 och 698 MW vid början av året. Medelvärdet av dessa ger ett snitt på 894 MW under 2020, vilket i och för sig är ett förenklat antagande men rimligen betydligt bättre än att utgå från installerad effekt vid årets slut.

Antaget en årlig solelproduktion på ca 900 kWh/kW i genomsnitt blir det ca 0,8 TWh solel under 2020 vilket är 27% mindre än de 1,1 TWh Energiföretagen anger för år 2020. Jag tror att Energiföretagen för 2020 utgått från 1090 MW vid årets slut och antaget ett årligt utbyte på 1000 kWh/kW, vilket sannolikt är ett för högt värde enligt ett examensarbete vid MDH 2019 där utbytet för ett tusental solcellsanläggningar under 2017-2018 studerades. Examensarbetet "PHOTOVOLTAIC SYSTEM YIELD EVALUATION IN SWEDEN: A performance review of PV systems in Sweden 2017-2018" av Eric Schelin, där jag var handledare, kan laddas ner från Diva.

Med en ökning av installerad effekt på minst 25% under fjolåret bör 2021 vara det första året då mer än 1 TWh solel producerades i Sverige. Den officiella statistiken för installerad solcellseffekt under 2021 kommer att publiceras under våren av Energimyndigheten och då kommer vi att veta bättre.