Forskningsprojektet från Linköpings universitet - Lösningar för att främja energigemenskaper i Sverige

Energigemenskaper kan vara ett sätt att undvika konflikter kring omställningen till ett mer hållbart samhälle, menar Fredrik Envall. Foto: Jonas Roslund

EU kräver att medlemsländerna ska främja lokal produktion av förnybar energi genom energigemenskaper. I Sverige har forskare från Linköpings universitet konstaterat att det nuvarande systemet snarare hindrar sådana lösningar. I ett pågående forskningsprojekt presenterar de förslag på åtgärder för att adressera detta problem.

Enligt universitetslektor Fredrik Envall vid Tema Miljöförändring på Linköpings universitet liknar situationen för energigemenskaper teoretiskt sett möjligheten att bestiga Mount Everest utan syrgas och cykla hem - fullt möjligt i teorin, men praktiskt sett mycket svårt. EU-länderna antog 2019 det energipolitiska paketet "Ren energi för alla européer", där energigemenskaper framhålls som ett verktyg för att skapa ett mer effektivt och hållbart energisystem samt för att öka stödet för förnybar energi bland medborgarna.

Energigemenskaper innebär att privatpersoner, kommuner eller små och medelstora företag går samman för att producera, dela och lagra energi utan vinstsyfte och med lokal förankring. Tanken är att dessa gemenskaper kan bidra till att decentralisera energisystemet och öka medborgarnas delaktighet i energiomställningen.

I Sverige är dock bildandet av energigemenskaper hinderbelagt av komplexa lagar såsom ellagen, koncessionslagstiftningen och konsumentlagstiftningen, samt av tekniska och administrativa krav. Stora elbolag, som innehar elnäten, visar enligt forskningen inte heller någon större entusiasm för att möjliggöra konkurrens från energigemenskaper.

Forskarna från Linköpings universitet ger i sin policy brief förslag på åtgärder för att underlätta för energigemenskaper i Sverige. Förslagen innefattar förenklingar av lagstiftningen, anpassning av stödsystem och skatteregler samt stöd till kommuner för att etablera rådgivningsfunktioner för energigemenskaper.

Trots de aktuella hindren växer intresset för energigemenskaper i Sverige, både lokalt och regionalt samt bland vissa nationella organisationer, vilket pekar på potentialen för denna form av hållbar energiproduktion att växa och utvecklas.