MÖD stoppar planerad solcellsanläggning i Svedberga

Foto: Mariana Proenca / Unsplash

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har beslutat att förhindra European Energy Sveriges planerade solcellsanläggning i Svedberga. Beslutet bekräftades den 3 april 2024 efter att MÖD fastställde Länsstyrelsen i Skåne läns beslut att förbjuda anläggningen i Helsingborgs kommun (mål nr M 13461-22). Trots potentialen att bli Sveriges största solcellspark med en årlig produktion på 175 GWh och därmed bidra till mer förnybar energi i ett område med elbrist, sätter miljöbalkens regler för brukningsvärd jordbruksmark, särskilt § 3 kap. 4, tillfälligt stopp för projektet.

MÖD:s bedömning

Enligt miljöbalken kan jordbruksmark användas för bebyggelse eller anläggningar endast om det krävs för viktiga samhällsintressen och detta inte kan uppnås på annat sätt utan att ta i anspråk brukningsvärd jordbruksmark. MÖD bekräftar att användningen av solcellsparken, även om den är reversibel med en teknisk livslängd på 30 år, innebär en varaktig markanvändning. MÖD betonar även bristen på utförlig lokaliseringsutredning från bolagets sida och behovet av att utreda alternativa energikällor och lokaliseringar.

MÖD påpekar att bolaget måste visa att samhällsintresset av elproduktion överväger intresset av att bevara jordbruksmark för livsmedelsproduktion. Trots bolagets påstående att en del jordbruk kan fortgå, anser MÖD att bolaget inte har belagt tillräcklig samhällsnytta. MÖD fastslår att bolaget inte har visat att anläggningen är den bästa användningen av marken med hänsyn till dess natur och nuvarande behov.

Framtiden för Svedberga solcellspark

MÖD har slutgiltigt stoppat projektet, åtminstone för närvarande. Om bolaget vill fortsätta måste de presentera ytterligare utredning och ansöka om samråd enligt miljöbalken. MÖD:s beslut kan potentiellt begränsa utvecklingen av storskalig solenergi på jordbruksmark och signalerar behovet av tydligare regler för solcellsanläggningar.

Sammanfattningsvis pekar MÖD på behovet av att överväga andra alternativ för förnybar energi och lokaliseringar samt att tydligt visa samhällsnyttan av solcellsanläggningar. MÖD:s beslut innebär en utmaning för potentiella investerare och kräver förändringar i lagstiftningen för att möjliggöra utvecklingen av solkraftsproduktion på storskalig nivå.