Förbud mot fallrisker vid solcellsmontering

Risken för fallolyckor är stor vid montering av solceller på tak. Korrekt fallskydd behövs för att förebygga fallrisker vid alla arbetsmoment. Arbetsmiljöverket

Montering av solceller på tak innebär den största risken för olyckor, främst fallolyckor. Med den ökade efterfrågan på solceller ökar också antalet montörer, men alltför ofta utförs arbetet utan tillräckligt fallskydd. Arbetsmiljöverket har nu utfärdat ett förbud mot Sesol AB att genomföra bygg- och anläggningsarbeten där fallrisken är två meter eller högre utan korrekt skydd. För varje överträdelse av förbudet åläggs företaget en sanktion på 2 000 000 kronor.

Det är viktigt att notera den ökande populariteten med att installera solceller för egen elförsörjning. Denna ökning har också medfört en ökning av olyckor bland montörer. Mattias Hedengren, regionchef på Arbetsmiljöverket, betonar behovet av en trygg arbetsmiljö för alla. Vid inspektioner har brister i fallskyddet observerats på flera av Sesol AB:s arbetsplatser, vilket innebär allvarliga risker för arbetstagarnas säkerhet.

Arbetsmiljöverket framhåller även bristen på kunskap angående förebyggande åtgärder mot fallrisker, både bland företag och deras personal samt hos byggherrar. Trots den ökade efterfrågan på solenergi, vilket driver framväxten av solcellsmontage, finns det en generell brist på medvetenhet om arbetsmiljöriskerna.

Fallolyckor är den främsta orsaken till arbetsskador inom branschen. Andra risker inkluderar överansträngning och risk för elolyckor till följd av felaktigt monterade solpaneler. Mattias Hedengren understryker behovet av att förbättra kunskapen och implementeringen av förebyggande åtgärder för att garantera säkra och ergonomiska arbetsförhållanden.

Förbudet mot Sesol AB träder i kraft den 22 april 2024 och åtföljs av en sanktion på 2 000 000 kronor för varje överträdelse av förbudet.