Miljöprövning för Sveriges största solcellspark i Olivehult

Foto: IImatar

Efter 1,5 års utredningar är ansökan för den planerade solcellsparken i Olivehult, Motala kommun, nu färdigställd och inskickad för miljöprövning hos länsstyrelsen i Östergötland. Den nordiska energibolaget Ilmatar planerar att bygga en solcellspark på 550 hektar i Olivehult, vilket gör den till en av Europas största. Anläggningen förväntas producera cirka 500 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen hos 24 000 villahushåll och kommer att bidra betydligt till elnätet i område SE3.

b
Foto: IImatar 

Efter en omfattande process inklusive samråd, natur- och fågelinventeringar, arkeologiska utredningar, riskbedömningar, klimatanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar, är Ilmatars ansökan nu klar för miljöprövning. Robert Wedmo, tillståndschef på Ilmatar i Sverige, förklarar att nästa steg är att vänta på eventuella frågor eller begäranden om komplettering från länsstyrelsen, med förhoppningen att processen ska vara klar innan sommaren. Samtidigt arbetar de med att få tillstånd för anslutning till elnätet.

Den planerade solcellsanläggningen i Olivehult ska integreras med fårskötsel i samarbete med Wästanå Gård för att öka den biologiska mångfalden. Enligt Robert Pettersson från Wästanå är markerna i området mestadels av lågt naturvärde på grund av produktionsskogen. Att omvandla dessa områden till solcellsparker och betesmarker anses vara ett positivt steg för att främja biologisk mångfald och förnya gröna energikällor.

Ilmatar, som etablerade sig i Sverige 2022, ser solcellsparken i Olivehult som ett viktigt steg i sin satsning på att öka produktionen av förnybar energi. Enligt Robert Wedmo minskar kostnaderna och markanvändningen per producerad kilowattimme med ökad skala, samtidigt som större anläggningar bidrar till stabiliteten i elnätet. Ilmatar siktar på att bidra till att Sverige blir helt fossilfritt år 2045 genom att bygga ut produktionen av förnybar energi, med storskalighet som en nyckel till framgång.