Rejlers och Solkompaniet i partnerskap

Foto: Daoudi Aissa / Unsplash

Rejlers och Solkompaniet har etablerat ett avtal som omfattar konsult- och miljötjänster för Solkompaniets kommande solparksprojekt. Avtalet sträcker sig över en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning på årsbasis.

Genom detta avtal kommer Solkompaniet att dra nytta av en bred skala av miljötjänster, särskilt fokuserade på miljötillstånd. Dessa tjänster är avgörande för att utvärdera anläggningens påverkan på omgivningen och utgör viktiga underlag både under miljötillståndsprocessen och vid lokalisering av projektet.

Adrian Baars, Business Unit Manager på Rejlers division Energy, kommenterar: "Vi har omfattande erfarenhet av att leda miljötillståndsprojekt, särskilt inom området för kraftledningsprojekt. Att erbjuda miljötjänster för solparker är en spännande och relativt ny del av vår verksamhet som passar väl in i vår hållbarhetsstrategi, att vara ledande experter på omställning för våra kunder."

Rejlers kommer att ansvara för att genomföra samråd och utarbeta miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Detta arbete kräver detaljerade utredningar och inventeringar inom områden såsom hydrologi, art- och biotopskydd, arkeologi och geologi. Dessutom inkluderar avtalet uppdragsledning samt stöd vid samråd med myndigheter som länsstyrelser och kommuner samt dialog med enskilda parter enligt miljöbalkens krav.

Solkompaniet, etablerat 2010, är en av Sveriges mest framstående företag inom design, leverans och installation av solenergisystem för tak- och markinstallationer. De har över 1200 installationer, den största med en installerad effekt på 22 MWp.