Midsummer 2023 i sammandrag

Bild: Midsummer

Solenergiföretaget Midsummer AB (publ) tillkännager sin årsrapport för 2023. Under det fjärde kvartalet var nettoomsättningen för koncernen 14,7 miljoner kronor och för hela året 2023 nådde den 49,6 miljoner kronor. Förlusten för det fjärde kvartalet var 52,3 miljoner kronor, vilket representerar en minskning jämfört med 57,4 miljoner kronor under samma period året innan.

Här är en sammanfattning av perioden:

Fjärde kvartalet 2023:

 • Nettoomsättningen för koncernen under det fjärde kvartalet 2023 var 14 692 TSEK (17 842 TSEK).
 • Rörelseresultatet för koncernen var -52 300 TSEK (-57 367 TSEK).
 • Resultatet per aktie för koncernen var -0,54 SEK/aktie (-0,58 SEK/aktie) före och efter utspädning.

Helåret 2023:

 • Nettoomsättningen för koncernen var 49 630 TSEK (53 376 TSEK).
 • Rörelseresultatet för koncernen var -200 783 TSEK (-93 077 TSEK). Skillnaden mellan åren berodde främst på intäktsredovisningen av Invitalias bidrag under 2022 och 2023 samt positiva valutakurseffekter under 2022.
 • Resultatet per aktie för koncernen för helåret var -2,15 SEK/aktie (-1,30 SEK/aktie) före och efter utspädning.
 • Soliditeten vid årets slut var 37,6% (46,5%) och periodens kassaflöde var 17 812 TSEK (-157 696 TSEK).

Viktiga händelser under oktober – december 2023:

 • Midsummer lanserar ett effektiviseringsprogram som inkluderar omorganisering av koncernen, personalnedskärningar och en strategisk översyn av finansieringen. Programmet förväntas generera besparingar på över 40 miljoner kronor årligen samt kortfristiga förbättringar av sysselsatt kapital.
 • Bolaget genomför en fullständigt garanterad företrädesemission på 66 miljoner kronor.
 • Förhandlingar om villkoren för stödet från EU:s innovationsfond avslutas, och avtalet undertecknas.

Viktiga händelser efter årets slut:

 • Eric Jaremalm utses till ny VD för Midsummer, medan Sven Lindström blir ny vice VD och ansvarig för affärsutveckling och produktportföljen.
 • Midsummer erhåller en order värd drygt 16,5 miljoner kronor för maskinutrustning från INL, en iberisk forskningsorganisation, för produktion av tunnfilmssolceller.
 • All produktionsutrustning levereras till den nya fabriken i Bari, och dokumentationen lämnas in till den italienska myndigheten Invitalia för att uppnå nästa milstolpe och därmed utlösa nästa betalning av det italienska bidraget.