Teknologiska framsteg och lagringslösningar - Nyckeln till solcellernas framgång

Solcellsmarknaden har gått från nischmarknad till etablerad marknad, med en närmast fördubbling i tillväxttakt från år till år. Den snabba utvecklingen har bidragit till att solkraften fått ökad betydelse för såväl de nationella och EU-gemensamma elmarknaderna som för Sveriges energisystem.

Elproduktionen från solenergi har ökat markant de senaste åren i Sverige, drivet av flera faktorer såsom låga systempriser, höga elpriser, statligt stöd och ökat intresse för självförsörjning.

Tillväxten inom solcellsmarknaden har varit imponerande och har gått från en nisch till en etablerad marknad. Tillväxttakten har nästan fördubblats år efter år, och denna snabba utveckling har haft betydande påverkan på både de nationella och EU-gemensamma elmarknaderna samt på Sveriges energisystem.

En viktig insikt är att elektrifieringen av samhället kräver en högre takt för ny elproduktion än vad som historiskt har varit fallet. Trots att solenergi för närvarande utgör en mindre del av Sveriges energimix, anses den vara en viktig komponent för att möta det ökande behovet av fossilfri elproduktion, enligt Caroline Asserup, chef för klimatavdelningen på Energimyndigheten.

Framsteg inom forskning och innovation har resulterat i paneler som är mångdubbelt mer effektiva än för bara några år sedan. Dessutom har utvecklingen av lagringslösningar och batterier snabbt avancerat. Möjligheten att lagra överskottsel för framtida användning är nu en verklighet, även om kostnaderna för att installera batterier på vanliga villor fortfarande är relativt höga.

Den snabba tillväxten på solcellsmarknaden tillskrivs en kombination av faktorer, inklusive ett ökat intresse för självförsörjning av el, sjunkande systempriser, ökad lönsamhet till följd av högre elpriser samt politiska åtgärder som har främjat marknaden.

Ett sådant styrmedel är Energimyndighetens solcellsstöd, som fanns tillgängligt från 2009 till 2020 och kompletterades 2016 med ett bidrag för lagring av egenproducerad el. Vid starten av solcellsstödet låg den totala installerade solkraftseffekten i Sverige på 9 MW, och när stödet upphörde hade den ökat till 1100 MW. Totalt mottog 57 000 anläggningar stöd till ett värde av cirka 3,7 miljarder kronor.

Enligt Elin Larsson, analytiker på Energimyndigheten, är statligt stöd till solceller inte lika nödvändigt som för femton år sedan. Trots detta påpekar hon att det fortfarande finns relevanta styrmedel, inklusive olika former av skattereduktioner, och att det är viktigt att regelbundet granska och successivt avveckla dem när marknaden mognar och stöden har uppfyllt sitt syfte. Från och med den 1 januari 2021 ersattes solcellsstödet och bidraget för lagring av egenproducerad el med en skattereduktion för grön teknik.

Källa: Energimyndigheten