Stabil tillväxt och positiv lönsamhet för Soltech under det senaste kvartalet

Foto: Piqsels

Fortsatt lönsamhetsförbättring och hög organisk tillväxt Vd Stefan Ölander kommenterar:

"Soltech levererar ytterligare ett kvartal med stark tillväxt och en kraftig lönsamhetsförbättring. Vi når 741 MSEK i nettoomsättning och en EBITDA på 32,8 MSEK, vilket är en ökning med 54 % i nettoomsättning och närmare 80 MSEK i lönsamhetsförbättringar jämfört med tredje kvartalet 2022. Detta är även vårt fjärde kvartal i rad med förbättrad lönsamhet. I en utmanande tid stärker vi vår position och har under årets första nio månader levererat nettoomsättning om 2 164 MSEK. Att vår organiska tillväxt för kvartalet dessutom uppgår till 38 procent är ett bevis på att våra entreprenörer och medarbetare trivs och utvecklas i Soltech, något vi är mycket stolta över".

TREDJE KVARTALET I KORTHET

• Nettoomsättningen steg med 54 % till 741,0 (480,1) MSEK. Tillväxten i kvartalet drivs främst av organisk tillväxt.

• Koncernens organiska tillväxt, justerat för valutakursförändringar, uppgick till 38 % (44 %).

• EBITDA uppgick till 32,8 (-46,8) MSEK, lönsamhetsförbättringen härleds till ett kontinuerligt fokus på lönsamhet, synergier och förbättrade inköpsprocesser. EBITDA inkluderar omvärderingseffekter avseende tilläggsköpeskillingar om 7,3 (0) MSEK.

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,6 (-68,2) MSEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -100,6(-33,3) MSEK.

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,01 (-0,76) och efter utspädning till -0,01 (-0,61) kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET:

• Soltech har den 5 juli förvärvat 100 % av elteknikbolaget Tekniska lösningar i Täby AB.

• Soltech har den 11 juli förvärvat resterande 30 % av dotterbolaget Takorama, som efter förvärvet är ett helägt dotterbolag.

• Soltech har den 1 september, genom dotterbolaget Takrekond förvärvat Icopal Entreprenad i Helsingborg, som blir en del av Takrekond.

DELÅRSPERIOD 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

• Nettoomsättningen steg med 80 % till 2 163,8 (1 199) MSEK. Tillväxten är driven av organisk tillväxt samt förvärv.

• Koncernens organiska tillväxt, justerat för valutakursförändringar, uppgick till 41 % (39 %). Samtliga segment visar på god organisk tillväxt med fortsatt efterfrågan på tjänster där soltransformationen bidrar till nya affärsmöjligheter.

• EBITDA uppgick till 71,9 (-121,2) MSEK, lönsamhetsförbättringen härleds till ett kontinuerligt fokus på lönsamhet, synergier och förbättrade inköpsprocesser. EBITDA inkluderar omvärderingseffekter avseende tilläggsköpeskillingar om 8,3 (0) MSEK.

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22 (-151,8) MSEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -100,2 (-146,5) MSEK.

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,32 (-1,59) kr.