Avslag för solparken i Floda-Sund överklagas till högre instans

Bild: European Energy.

European Energy har beslutat att överklaga Mark- och miljödomstolens avslag av en planerad solpark i Floda-Sund, Katrineholms kommun, till Mark- och miljööverdomstolen. Företaget anser att utredningen om alternativa lokaliseringar är i linje med accepterade standarder och hoppas på ett positivt utslag i den högre instansen.

Peter Braun, projektchef för Sverige, Norge och Finland på European Energy, betonar vikten av solparken för den gröna omställningen och klimatkrisen. Han framhäver att domstolar har olika bedömningar gällande lokaliseringsutredningar och önskar att fallet prövas i högre instans för att få en enhetlig bedömning.

Mark- och miljödomstolen ogillade utredningen av alternativa lokaliseringar och menade att den var otillräcklig. European Energy påpekar att samma domstol tidigare godkänt liknande utredningar. Företaget inväntar även ett beslut från Mark- och miljööverdomstolen angående ett annat projekt i Svedberga, Skåne, där osäkerhet råder kring kraven för etablering på jordbruksmark.

Det planerade området i Floda-Sund är 145 hektar stort och inkluderar jordbruksmark, ett flygfält och skogsmark. Länsstyrelsen godkände endast 20 procent av anläggningen, hävdande att den påverkar jordbruksmarkens brukande. European Energy ifrågasätter detta beslut och understryker att solpanelerna tillåter fortsatt användning av marken för odling eller bete.

Företaget vill att Mark- och miljööverdomstolen upphäver det nuvarande beslutet och ger tillstånd att bygga solparken. Peter Braun poängterar att solparker är snabba att implementera med en byggtid på 12-16 månader och betonar deras temporära natur, vilket möjliggör samtidig användning av marken för jordbruk eller andra ändamål när solpanelerna inte längre är i drift.