Kombinationen solelproduktion och jordbruk ska undersökas i nytt projekt

Foto: Pexels

Region Skåne har beviljats EU-medel för att genomföra ett utvecklingsprojekt om solbruk – kombinationen av solelproduktion och jordbruk. Projektet ”Solbruk i Skåne” ska drivas i bred samverkan med representanter från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Utgångspunkten för projektet är att undersöka hur både el och livsmedel kan produceras på samma mark på ett effektivt sätt. Tester från andra länder visar positiva resultat, men kunskap behövs om hur solbruk (internationellt benämnt agrivoltaics) kan fungera i Skåne. Planen är att vara med och designa en fysisk testanläggning i Skåne, för att i praktiken undersöka och demonstrera hur jordbruk och solelproduktion effektivt kan kombineras i skånska förhållanden. Var den fysiska testanläggningen ska byggas är ännu inte beslutat.

– Det är avgörande för Skåne att vi kan ta tillvara och utveckla både vår livsmedelsförsörjning och energiförsörjning för att uppnå visionsmålet om 50 procent självförsörjnings av elproduktion i Skåne. Dock finns vissa utmaningar för hur man ska förverkliga utbyggnaden av solceller och detta projekt kan vara ett sätt att konkretisera hur det ska gå till, säger Anna Jähnke, ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Intresset för att sätta upp solceller på mark ökar och många ansökningar har skickats in till länsstyrelsen i Skåne det senaste året. Flera ansökningar har dock fått avslag, bland annat utifrån att traditionella solcellsparker riskerar att konkurrera ut markens livsmedelsproduktion.

– Forskning och ny kunskap är viktigt för att se hur nya konkreta lösningar kan bidra till att nå regionala livsmedels-, klimat-, och energimål och samtidigt utveckla landsbygden, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne län.

En viktig del i projektet blir att demonstrera, skapa och sprida kunskap till näringslivsfrämjande aktörer och i förlängningen företag inom både energi- och livsmedelsbranschen med förslag på hur intressekonflikten mellan produktion av mat och solel på den skånska jordbruksmarken kan hanteras.

–I arbetet inför projektet har vi märkt ett stort engagemang för frågan hos flera aktörer. Det här blir ett konkret arbete för att tillsammans hitta möjligheter för hur solbruk kan skapa både samhällsnytta och nya möjligheter för lantbrukare, energiföretag och andra involverade parter, säger Jens Sörvik, enhetschef på regional utveckling, Region Skåne.

Mål med projektet

  • Få kunskap om vilka grödor som kan passa att odla i kombination med solcellssystem och hur dessa ska designas för att fungera i lantbrukarens vardagliga produktion
  • Få kunskap om hur ekonomin respektive produktionen för el och grödor blir i ett solbrukssystem, jämfört med traditionell odling respektive konventionell solcellsanläggning på mark
  • Få kunskap om hur nationella respektive internationella policys, regelverk och stödsystem för såväl solelanläggningar som jordbruk påverkar möjligheterna till tillstånd respektive lönsamma affärsmodeller
  • Projektet pågår 1 september 2023 till 31 december 2027.
  • Region Skåne är projektägare och projektpartners är Länsstyrelsen Skåne, Energikontor Syd, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mälardalens universitet och forskningsinstitutet RISE. Ytterligare medverkande aktörer är Lantbrukarnas Riksförbund, sockerbranschens forskningsverksamhet Nordic Beet Research samt solenergiföretagen SolarEdge och Alight.
  • Projektets totala budget är cirka 20 miljoner kronor, varav cirka 8 miljoner kronor finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF). Övriga 12 miljoner kronor finansieras av projektorganisationerna varav cirka 8,5 miljoner kronor från Region Skåne.

Fakta projekt Solbruk i Skåne

  • Projektet pågår 1 september 2023 till 31 december 2027.
  • Region Skåne är projektägare och projektpartners är Länsstyrelsen Skåne, Energikontor Syd, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mälardalens universitet och forskningsinstitutet RISE. Ytterligare medverkande aktörer är Lantbrukarnas Riksförbund, sockerbranschens forskningsverksamhet Nordic Beet Research samt solenergiföretagen SolarEdge och Alight.
  • Projektets totala budget är cirka 20 miljoner kronor, varav cirka 8 miljoner kronor finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF). Övriga 12 miljoner kronor finansieras av projektorganisationerna varav cirka 8,5 miljoner kronor från Region Skåne.