Skara stift anlägger solparker i en tidigare grustäkt

Foto: EnergiEngagemang

Som en del i ett ambitiöst hållbarhetsarbete planerar Prästlönetillgångarna i Skara stift att anlägga två solparker i Bottnaryd mellan Ulricehamn och Jönköping. De båda parkerna ligger i en tidigare grustäkt och kan komma att producera 17 miljoner kWh årligen, vilket innebär cirka 70% av Skara stifts samlade elförbrukning och motsvarar årsförbrukningen för 1 400 villor.

Prästlönetillgångarna i Skara stift har en tusenårig historia av att förvalta mark, och ser behovet av att aktivt bidra till den nödvändiga omställningen till mer förnybar elproduktion. I det strategiska arbetet, med utgångspunkt i Svenska Kyrkans färdplan för klimatet och etappmålet för produktion av förnybar el, genomförs både små och stora projekt genom upplåtelse av mark men även satsningar på egenägda produktionsanläggningar.

Gert Adolfson, Egendomschef på Skara stift, och Sture Kjell, ordförande i Egendomsnämnden i Skara stift, ser stor potential i det fortsatta arbetet kring förnybar elproduktion.

- Svenska Kyrkan har som mål att vara klimatneutral år 2030 och produktion av förnybar el är ett viktigt verktyg för att nå det målet, säger Gert Adolfson.

Möjliggör framtida elförsörjning

Marken som är aktuell för det här projektet är en tidigare grustäkt utanför Bottnaryd som väntar på annan typ av användning eftersom det inte är möjligt att odla skog på den. Trots att marken är väldigt lågproduktiv kan den nu ändå fortsätta att tjäna ett syfte och möjliggöra framtida elförsörjning. Det geografiska läget med närhet till nätanslutning och få grannar gör det också till en bra yta att bygga på.

Solkraft är inte nytt för Svenska Kyrkan, man har under många år anlagt solcellsanläggningar på såväl tak som mark där förutsättningar funnits. Bara i Skara stift är i dagsläget närmare 30 anläggningar i drift och tillsammans kan de producera cirka 900 000 kWh årligen. Målet är att i framtiden producera lika mycket el som de drygt 400 fastigheterna förbrukar, och att nu anlägga två solparker är ett stort steg framåt mot det här målet. Den maximala produktionen på Bottnarydsprojektet är om 17 miljoner kWh årligen, vilket motsvarar cirka 70% av den totala förbrukningen på stiftets alla fastigheter.

Samarbete med Energiengagemang

Till sin hjälp har Prästlönetillgångarna i Skara stift anlitat solelbolaget EnergiEngagemang, en av de ledande aktörerna i Sverige inom storskalig solenergi, som har fått i uppdrag att bygga de båda parkerna.

- Det är med stor glädje vi tar oss an detta projekt tillsammans med Prästlönetillgångarna i Skara stift. Att bygga ut Sveriges elproduktion är otroligt viktigt, framför allt i södra Sverige där behovet är som störst. Genom att upplåta mark för solelproduktion visar Svenska Kyrkan och Prästlönetillgångarna i Skara stift på stort engagemang för både sin egen hållbara utveckling och för den lokala orten, säger Jonas Helander, VD på EnergiEngagemang.

Hampus Carlsson, projektledare för tillstånd och samråd på EnergiEngagemang, påtalar att området för de planerade solparkerna är optimalt för solelproduktion.

- De två solparkerna planeras på tidigare grustäkter som ej lämpar sig för odling eller skogsproduktion. Med vår solparksutformning kan vi dock skapa en bra förutsättning för ökad biologisk mångfald. En grustäckt är också relativt lättbearbetad vilket är bra för totalkalkylen. Dessutom finns sedan tidigare bra nätkapacitet i området. 

EnergiEngagemang har goda förhoppningar om en smidig tillståndsprocess. Målet är att parkerna ska vara klara att börja leverera grön fossilfri el 2025. Om det står sig beror dock på hur lång tid det tar för myndigheterna att ge sitt godkännande. Själva byggnationen går sedan mycket snabbt, på endast några månader från första spadtaget, kan en solpark stå redo att leverera el ut på nätet.