Midsummer vänder till vinst

Foto: Midsummer

Koncernens rörelseintäkter uppgick under kvartalet till 109 454 TSEK (14 585 TSEK), av vilka 98 949 TSEK består av övriga rörelseintäkter i form av bidrag (97 035 TSEK) och valutavinster (1 914 TSEK). Rörelseresultatet för koncernen för första kvartalet 2022 var 55 727 TSEK (-23 672 TSEK). Resultatet före skatt slutade på 49 814 TSEK (-27 318 TSEK).

I moderbolaget var nettoomsättningen för det första kvartalet 357 685 TSEK (39 221 TSEK). Rörelseresultatet för moderbolaget var 198 438 TSEK (-18 053 TSEK).

Kvartalet visade fortsatt stark efterfrågan för Midsummers solcellstak. Orderingången inom affärsområdet Solcellstak under det första kvartalet i år uppgick till 12,5 miljoner kronor, en ökning med drygt 26 procent från samma period förra året. Intäkterna från produktlinjen solcellstak uppgick för kvartalet till 6,2 miljoner kronor, upp 77 procent jämfört med det första kvartalet 2021.

I slutet av 2021 beslutade italienska myndigheter att Midsummer blir ett av de första tre bolagen (tillsammans med Stellantis och ENEL) att tilldelas etableringsstöd inom ramen för Italiens ”Recovery and Resilience Plan”. För Midsummers del handlar det om bidrag och mjuka lån i storleksordningen 400 miljoner kronor.

Därmed har Midsummer kunnat påbörja arbetet med att färdigställa sin solcellsfabrik i Bari som får en produktionskapacitet på 50 MW. Vid slutet av det första kvartalet 2022 har Midsummer färdigställt fem DUO-maskiner i Järfälla för Bari-fabriken (av totalt 12 planerade), varav två redan har levererats till fabriken.

- Vi har gjort stora framsteg i etableringen i Italien. Fabriken färdigställs i rask takt, inklusive med leveranser av maskinutrustning. Vi har redan slutit tre stora ramavtal med italienska aktörer inom tak och bygg som intecknar närmare en tredjedel av fabrikens produktion innan start. Två av dem slöts under det första kvartalet till ett värde av drygt en miljard kronor, säger Midsummers VD Sven Lindström.

- Europa står inför en stor och omfattande omställning i sin energiproduktion. Här ska vi vara med. Vår ambition är att nå 1 GW produktionskapacitet i Europa till år 2030. Sverige kommer att spela en viktig roll för vår expansion av produktionskapacitet. 2022 kommer att bli ett mycket spännande år.

DUO-maskinerna säljs från moderbolaget till dotterbolaget Midsummer Italia till marknadspris. Intäktsföringen från dessa försäljningar har påbörjats under det första kvartalet, och av moderbolagets nettoomsättning under kvartalet härrör drygt 348 miljoner kronor från dem (internförsäljningar i Italien-projektet elimineras i koncernsiffrorna).

Det italienska etableringsstödet intäktsförs utifrån projektets färdigställandegrad. Under det första kvartalet 2022 har Midsummer intäktsfört 96 764 TSEK av det italienska bidraget. Utbetalningen av etableringsstödet sker i efterhand till dotterbolaget Midsummer Italia, när det redovisar kostnader i projektet.