HSB tar initiativ för positiv utveckling av växter och pollinerare kring solcellspark

Foto: HSB

Strax utanför Strängnäs står en av Sveriges största solparker, HSB solcellspark. Sedan parken byggdes av EnergiEngagemang under 2020 har Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, inventerat växter och pollinerande insekter för att få en bild av insektssamhället och kunna följa upp om solcellsparken bidrar positivt till mångfalden. Nu är analysen av 2021 års inventering klar och man kan konstaterat att många arter redan gynnats och att det finns goda chanser att antalet arter kommer att öka framöver.

Under inventeringen 2021 noterades totalt 64 olika växtarter inom de olika provrutorna. 15 arter av dagfjärilar samt 13 olika varianter av humlor. För att skapa optimal förutsättning för pollinerare att utvecklas och frodas på platsen tog man under 2020 fram en specifik fröblandning som såddes i utvalda delar av solcellsparken, detta för att kunna mäta utvecklingen och hur man på bästa sätt bidrar till ökad mångfald.

 – Vi ser med spänning fram emot att följa utvecklingen av dessa analyser och lära oss mer om hur man på bästa sätt kan få solcellsparkerna att bidra till bättre hållbarhet för både människor, djur och natur. Säger Jonas Weissglas, Marknadschef på EnergiEngagemang.

Rödlistad humla upptäckt i parken

Under den senaste mätningen observerades bland annat en klöverhumla i solcellsparken. Klöverhumlan är rödlistad och har minskat kraftigt sedan mitten av 1900-talet och förekommer numera främst i äldre odlingslandskap i Mellansverige och längst norrlandskusten. Det finns endast ett fåtal sentida observationen av klöverhumlan registrerade i Södermanland. Klöverhumlan är relativt specialiserad och utnyttjar huvudsakligen ärtväxter som nektar- och pollenkällor, till exempel rödklöver som är en av de växter som såtts i parken, SLU menar därför att det finns goda chanser att klöverhumlan är en art som kan gynnas av solcellsparkens skötsel. Fröblandningen innehåller förutom rödklöver bland annat vitklöver, humlelusern, svartkämpar, alsikeklöver och kummin.