ASRE tecknar nytt samarbetsavtal i Kina

Foto: Soltech Energy.

Ett tvåårigt samarbetsavtal har tecknats av ASAB:s helägda dotterbolag ASRE i Kina med Rural Credit Cooperative i Hebi Provinsen, om byggnation av 20 megawatt (MW) solenergikapacitet.

Rural Credit Cooperative är en statligt ägd bank med över 5000 kontor i Hebi provinsen och cirka 500 000 kvm tillgänglig takyta. Avtalet beräknas fullt utbyggt generera drygt 363 MSEK under avtalsperioden, motsvarande cirka 18,17 MSEK årligen motsvarande en årlig avkastning på investerat kapital om cirka 14 %.    

I samband med avtalets ingående tecknandes även tre order om 500 KW vardera, dvs. totalt 1,5 MW. Den totala investeringskostnaden för dessa tre anläggningar uppgår till cirka 9,7 MSEK och de årliga intäkterna till cirka 1,36 MSEK. Anläggningarna beräknas producera cirka 1,28 kWh per installerad watt/år och kommer som tidigare tillfullo att ägas av ASRE. Kunderna förbinder sig under ett 20 årigt avtal att köpa all elektricitet som respektive anläggning producerar.