MÖD:s dom kan påverka solcellsetableringar

Foto: Ricul Dreamstime

På den tredje april kom det efterlängtade beslutet som många solparksföretag och markägare väntat på. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) förbjuder nu nyanläggning av solceller på 232 hektar av marken på fastigheten Helsingborg Svedberg 4:12 i Skåne. Detta beslut kan inte överklagas och förväntas sätta praxis för framtida etableringar av solcellsanläggningar. Det förutspås att solparksföretag nu kommer att söka alternativa områden, särskilt norrut där skogsmark kan vara ett alternativ.

Tidigare har det funnits stor osäkerhet kring etablering av solceller på åkermark på grund av olika bedömningar från länsstyrelser runtom i landet.

Caroline Weibull-Göransson, jurist på Hushållningssällskapet Juridik, kommenterar att domen är av intresse för markägare och ger vägledning för etablering av solceller på åkermark. Domen kan leda till att fler skogsägare kontaktas av solparksföretag.

Mark- och miljööverdomstolens bedömning fokuserar på att användningen av jordbruksmark för solceller måste motiveras utifrån samhällsintressen och att alternativa platser måste övervägas. MÖD påpekar att det är länsstyrelsernas ansvar att bedöma prioriteringar mellan olika samhällsintressen, särskilt eftersom förhållandena skiljer sig åt regionalt.

Domen avslöjar bristen på tydliga nationella mål för prioritering mellan livsmedelsförsörjning och energiproduktion. MÖD konstaterar att solparksföretaget inte har visat att marken inte kan användas för andra ändamål och att solcellsanläggningen skulle gynna samhället tillräckligt.

Caroline Weibull-Göransson förutspår att solcellsbranschen kommer att vara kritisk mot domen, särskilt med tanke på konflikten mellan vindkraft och solenergi. Hon betonar vikten av juridisk rådgivning för markägare som överväger etablering av solcellsanläggningar och påpekar att länsstyrelsernas bedömningar kan variera, vilket kan vara fördelaktigt för solparksföretag.