EU Solar PV Industry Alliance sätter mål för solcellstillverkning till 2025

Foto: Piqsels

Alliansen vill att EU-kommissionen och den europeiska solcellsindustrin gemensamt arbetar för att påskynda och minska riskerna för investeringar över hela värdekedjan för solceller. EIT InnoEnergy ska leda genomförandet av gruppens nyligen lanserade strategiska handlingsplan.

Företaget EIT InnoEnergy, som investerar i hållbar energi över hela Europa och som stöds av EU-organet European Institute of Innovation & Technology (EIT), har utsetts av EU-kommissionen att vara sekretariat för EU:s solenergiallians Solar PV Industry Alliance. EIT InnoEnergy får sällskap av SolarPower Europe och European Solar Manufacturing Council i alliansens styrgrupp.

EIT InnoEnergy kommer att leda alliansen med syfte att vidareutveckla och accelerera solcellsindustrin i Europa i alla segment av värdekedjan, samtidigt som man ska sträva efter att minska riskerna för sektorn. Konkurrenskraften för industrin förväntas öka i samband med den växande efterfrågan för solceller i Europa och globalt.

Målen som har fastställts av alliansen och EU-kommissionen går ut på att utveckla en industri som levererar en årlig kapacitet på 30 GW till 2025. Detta förväntas tillföra 60 miljarder euro i ny BNP varje år i Europa och skapa mer än 400 000 nya jobb direkt och indirekt.

För att uppnå dessa ambitioner kommer alliansen att följa en sjudelad strategisk handlingsplan:

 • Identifiera flaskhalsar för att skala upp tillverkningen och ge rekommendationer.
 • Underlätta tillgången till finansiering, inklusive att etablera kommersialiseringsvägar för solcellstillverkning.
 • Bistå med ett ramverk för samarbetsåtgärder för utveckling och införande.
 • Knyta industrin närmare internationella partnerskap och globala leveranskedjor.
 • Stödja forsknings- och innovationsbasen för solceller.
 • Främja cirkularitet och hållbarhetsåtgärder
 • Utveckla och ta tillvara på kompetens genom partnerskap och utbildningsprogram.

Enligt det nyligen signerade, gemensamma lanseringsavtalet kommer de första prioriterade åtgärderna att gå ut på att:

Enligt det nyligen signerade, gemensamma lanseringsavtalet kommer de första prioriterade åtgärderna att gå ut på att:

 1. Mobilisera offentlig och privat finansiering för europeiska solcellstillverkningsprojekt för att kunna skala upp kapaciteten och uppnå bästa möjliga användning av alla befintliga och nya europeiska finansieringsinstrument. Särskilt gäller det Innovationsfondens öppning för cleantech-tillverkning inom ramen för den nuvarande storskaliga utlysningen, REPowerEU:s kapitel i de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna samt EIB:s bidrag till att utöka EU:s tillverkningskapacitet för ren energiteknik inom ramen för REPowerEU.
 2. Säkerställa hållbara lika villkor och stimulera efterfrågan på konkurrenskraftiga, effektiva och hållbara solcellsprodukter och -system.
 3. Arbeta med ett snabbt genomförande av ekodesignkrav för solcellssystem och -produkter och med åtgärder för offentlig upphandling.
 4. Vara förberedd på att möta kompetensbehoven hos denna nya industri genom att sätta upp European Solar PV Industry Alliance Academy.

EIT InnoEnergy kommer att bygga vidare på sina lyckade erfarenheter av att leda European Battery Alliance (EBA) när de nu ska sjösätta den nya solcellsalliansen. Särskilt har EIT InnoEnergy sedan lanseringen av EBA 2017 ansvarat för EBA:s industriella gren, och har byggt en plan för att utveckla en industriell värdekedja som sammanför de människor och resurser som krävs för acceleration och uppskalning.