Bostadsrättsföreningens elförsörjning kan täckas av solceller

Sedan 2015 finns en statlig subvention med skattereduktion i Sverige för överskottsel från solcellsanläggningar. Subventionen fungerar bra för villor och småhus, men mindre bra för större bostadsrättsföreningars flerbostadshus. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Solarimo

- Bostadsrättsföreningar kan uppleva det som ett stort steg att ta ett investeringsbeslut för en solcellsanläggning, skriver Solkraft Sverige på sin hemsida. För lekmän kan det vara svårt att veta hur ett solcellsprojekt skall startas och genomföras. I samband med projektering av ett solcellsprojekt finns det flera viktiga aspekter att ta hänsyn till. Därför kan det vara fördelaktigt att få vägledande information som beslutsstöd.

Medlemmar i bostadsrättsföreningar – förkortat Brf – har möjligheten att konkret vara med och påverka närmiljön – både i det lilla och stora perspektivet. Att investera i solceller är att göra en framtidsinvestering – och samtidigt få en omedelbar utdelning i form av lägre elkostnader.

Solceller är ett snabbt och enkelt sätt att minska behovet av köpt el i bostadsrättsföreningar. Lagstiftningen har under de senaste åren ändrats och blivit tydlig. Egenförbrukad solel är befriad från energiskatt. Dessutom är solceller framtidens energi – ett klokt sätt att minska både elkostnader och sin miljöbelastning.

Solcellsmarknaden har också vuxit kraftigt under flera år. Det finns ett stort intresse för att producera egen el med solceller – inte minst bland bostadsrättsföreningar i flerbostadshus eller flerfamiljshus.

För bostadsrättsföreningar i flerbostadshus eller flerfamiljshus kan en solcellsinstallation ofta göras kostnadseffektivt, men precis som för villor och småhus uppstår i regel ett betydande överskott av el under soliga dagar. Detta försämrar lönsamheten, eftersom ersättningen för överskottselen är betydligt lägre än kostnaden för den nätel som inte behöver köpas tack vare egenförbrukningen av den producerade solelen.

För att komma runt problematiken med en alltför stor andel överskottsel finns vägar att gå, t ex att rent konkret minska den andel överskottsel som produceras i solcellsanläggningen, eller att verka för lämpliga administrativa åtgärder eller regeländringar. De mest intressanta åtgärderna som en bostadsrättsförening kan implementera är beskrivna nedan:

  • Teckna ett gruppabonnemang för hela byggnaden, inklusive lägenheterna, för att öka underlaget för egenanvänd solel,
  • Installera batterilager som lagrar överskottselen från dag till kväll, samtidigt som effekttoppar kan kapas vid andra tidpunkter på dygnet,
  • Använd överskottselen för att via en värmepump producera värme / varmvatten,
  • Dela upp solcellsanläggningen elektriskt, så att varje lägenhetsinnehavare får sin egen andel solel individuellt debiterad,
  • Uppdelningen innebär att varje lägenhetsinnehavave tar del av skattereduktion upp till 30 000 kWh / år,
  • Verka för ändrade skatteregler så att skattereduktionen även gäller för andelsägda solcellsanläggningar,
  • Att tillåta flytt av egenproducerad solel via det allmänna elnätet, från solcellsanläggningar upp till 500 kW (därutöver energiskattepliktigt),
  • Möjliggöra gemensam anslutningspunkt för elen för intilliggande flerbostadshus, genom att begära undantag från koncessionsplikten,
  • Fler statliga initiativ för utveckling av regelverken.

Oavsett om en bostadsrättsförening har behov av en större eller mindre solcellsanläggning, har de allt att vinna på att installera en solcellsanläggning. För ett flerbostadshus kan i regel upp till 40 % av den producerade solelen täcka bostadsrättsföreningens behov av fastighetsel. En stor solcellsanläggning kan till och med täcka en del av lägenheternas behov av hushållsel.

Källa: Solkraftsverige