Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

Öresundskraft redovisar starkt 2017

Bild: Öresundskraft
Bild: Öresundskraft
Published by
Sanna Kesselfors - 19 mar 2018

Öresundskraft redovisar ett rörelseresultat för 2017 på 396 miljoner kronor, jämförbart med 383 miljoner kronor föregående år. Omsättningen under 2017 ökade till 2 674 miljoner kronor (2 639). Investeringstakten i koncernen har varit fortsatt hög. I anläggningstillgångar investerades 383 miljoner kronor (424) i såväl nät- som produktionsverksamheten.

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 10,0 procent vilket överstiger ägardirektivets krav. Soliditeten uppgick till 46,1 procent (41,9). En utdelning genom koncernbidrag lämnas enligt ägarens önskemål med 106 Mkr (133).

Såld energivolym under året ökade något, till 3 207 GWh (3 170). Elhandelsvolymen i Sverige ökade till 1 858 GWh (1 810). Fjärrvärmeförsäljningen ökade något till 1 065 GWh (1 061). Fjärrkylevolymen var något lägre 9 GWh (11) liksom gasvolymen 275 GWh (289).

Investeringarna i elnätet uppgick under året till 129 miljoner kronor. Samtidigt har planeringen för nästa generations elmätare inletts. Vidare investerade man cirka 83 miljoner kronor i fjärrvärmenäten under året, fördelat på 52 miljoner i nyinvesteringar och 31 miljoner kronor på reinvesteringar.

– Jag är nöjd med resultatet men i vetskap om att det till stora delar är en spegling av historiska förhållanden. Förändringarna i branschen och hos kunderna sker mycket snabbt och för att fortsätta vara relevanta för våra kunder måste vi svara upp mot dessa förändringar. Den nya organisation vi formerade under 2017 tillsammans med en ny strategisk agenda ska möta dessa behov, säger Öresundskrafts vd Anders Östlund.

 

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan