Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jan, 23 2019
Latest News

”Skiffergas - ett av de minst hållbara sätten att producera el”

Skiffergasen är egentligen samma sak som naturgas, men har tidigare varit oåtkomlig eftersom den är bunden i berggrund bestående av skiffer. Olja och gas från skiffer tas upp genom det som populärt kallas fracking – eller hydraulisk spräckning – där man spränger upp sprickor i berggrunden. Foto: wikimedia, kredit: The Pinedale Field office of the BLM.
Skiffergasen är egentligen samma sak som naturgas, men har tidigare varit oåtkomlig eftersom den är bunden i berggrund bestående av skiffer. Olja och gas från skiffer tas upp genom det som populärt kallas fracking – eller hydraulisk spräckning – där man spränger upp sprickor i berggrunden. Foto: wikimedia, kredit: The Pinedale Field office of the BLM.
Published by
Markku Björkman - 18 jan 2018

Ett forskarteam vid University of Manchester har gjort en undersökning, den första av sitt slag i Storbritannien, om produktion av skiffergas.

Teamet har undersökt frågan om hur miljövänlig, ekonomisk och social hållbar är produktionen av skiffergas i Storbritannien jämfört med andra elproducerande alternativ, som kol, kärnkraft, naturgas, flytande naturgas (LNG), solkraft (PV), vindkraft, vattenkraft och biomassa.

Studien, som publicerades nyligen i Science of The Total Environment, betraktade skiffergasen och de andra formerna av elproduktion i ljuset av 18 olika hållbarhetsindikatorer.

Av dessa var 11 miljömässiga, tre ekonomiska och fyra sociala. Exempel på indikatorer som tas upp i studien är klimatpåverkan, miljöförorening, elkostnader, skapande av arbetstillfällen och offentliga varseblivningar.

Den brittiska regeringen tror att skiffergas har potential att ge landet en större energisäkerhet, tillväxt och sysselsättning.

Forskarna upptäckte däremot att om skiffergasen ska kunna betraktas lika hållbar som några av de bästa alternativen, som exempelvis vind- och solceller, skulle enorma förbättringar behövas.

För skiffergasens del skulle det behövas en 329-faldig minskning av dess miljöpåverkan och 16 gånger högre sysselsättningsgrad inom sektorn för skiffergasutvinning.

Skiffergasens miljömässiga och sociala hållbarhet skulle också behöva förbättras med upp till 100 gånger för att kunna konkurrera med naturgas och importerad LNG.

- Många länder vill starta med exploatering av skiffergas men den övergripande hållbarheten är ifrågasatt. Tidigare studier fokuserade främst på miljöaspekter av skiffergas, i stor utsträckning i USA, med väldigt lite information om exploateringens socioekonomiska aspekter, konstaterade professor Adisa Azapagic, från skolan för kemiteknik och analytisk vetenskap.

- För att kunna ta itu med detta kunskapsgap behandlade vår forskning för första gången inte bara miljöeffekterna utan också skiffergasens ekonomiska och sociala aspekter. Det gör det möjligt för oss att utvärdera skiffergasens övergripande hållbarhet i stället för att fokusera på enskilda frågor, såsom vattenförorening, trafik och buller, som hittills dominerat debatten om skiffergasen, sade Azapagic.

Samtidigt som den nuvarande regeringen och den brittiska industrin är angelägna om att utveckla produktion av skiffergas, har Skottland förbjudit fracking och även i övriga Storbritannien finns ett starkt motstånd.

- Resultaten av denna studie visar tydligt att vid beaktande av de miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna, som är lika viktiga, hamnar skiffergasen på sjunde plats av nio andra elproduktionsalternativ, vilket totalt sett betyder att de flesta andra alternativen för elproduktion är hållbarare, förklarade professor Azapagic.

Enligt professorn tyder undersökningens resultat också på att även en framtida blandning av olika energiformer skulle vara mer hållbar med en lägre snarare än med en högre andel skiffergas.

Forskargruppen säger att dessa resultat kan nu vara till stor hjälp när Storbritanniens beslutsfattare, industrin, icke-statliga organisationer och konsumenter gör sina val. De kommer också att vara av intresse för andra länder med tanke på exploatering av skiffergas.

Källa: University of Manchester.